Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021huyện Thanh Chương
Quyết định về việc Công bố công khai quyết toán thu ngân Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 huyện Thanh Chương
Chi thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Thanh Chương
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Thanh Chương
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 huyện Thanh Chương
Báo cáo tổng kết thực hiện NQ số 05/NQ-HU về phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2016-2020
Công văn thu, chi các loại quỹ, huy động đóng góp tại địa phương, trường học trên địa bàn
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Thanh Chương
Quyết định về việc giao chỉ tiêu thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Thanh Chương
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu